top of page

סדנאות הורים-ילדים בעידן דיגיטלי

הורים רבים עסוקים בניהול נושא המסכים מול ילדיהם. בבתים רבים העיסוק בזמן מסך, בתכנים על המסך או בהשגת הקשב של הילד הינם שיח יומיומי. למרות שהנושא הינו מנת חלקם של רבים, לא פעם הורים וילדים מתקשים לנהל שיח פתוח ופורה על הנושא.

מטרת סדנאות הורה-ילד בעידן דיגיטלי  הינה לתת כלים ולאפשר שיח הדדי בין הורים לילדים בנושא כה טעון. לפי גיל הילדים מוצעות פעילויות קצרות המלוות בדיון אשר פותח סוגיות חשובות ומותאמות לפי גיל הילדים.

סדנאות הורים-ילדים בעידן דיגיטלי: כיתות א'-ג'

הפעילות מתמקדת בשיתוף חוויות ואופן שימוש כיום בחייהם של הילדים אל מול 'שימוש של  פעם', אופן השימוש של ההורים במסכים כשהם גדלו. מוקד הפעילות היא בהרחבת התקשורת הבין אישית בין הורה לילדו סביב נושא המסכים בפרט, וסביב חיי המשפחה ככלל.

Mother and Daughter Love
Homeschooling
Stack of hands

סדנאות הורים-ילדים בעידן דיגיטלי: כיתות ד'-ו'

הפעילות מתמקדת בשיתוף חוויות המעלות מתח וחרדה בחיי הילדים סביב חייהם הדיגיטליים. בפעילות ניצור מודעות להתמודדויות דיגיטליות שילדים בימינו עוברים וניצור כלים להורים לנהל שיח יומיומי עם ילדיהם על כך.

נושאים בהם ניגע בסדנא: התמודדות עם קבוצות ווטסאפ, שיימינג דיגיטלי, חוסר יכולת לעזור לחבר שחווה קושי בחייו הדיגיטליים, רשתות חברתיות ותחושות הנלוות לשימוש בהן ועוד.

bottom of page