top of page

משנים את כללי המסך

הרצאות - סדנאות - ליווי  

הרצאות:
משנים את כללי המסך

בעידן הדיגיטלי, ילדינו נחשפים מגיל צעיר למסכים שהופכים לחלק בלתי נפרד מחייהם. בישראל גיל קבלת הסמארטפון ירד ל- 6.7 שנים ויש לכך השפעות על תקשורת הבין-אישית, קשב, תפיסה עצמית, אמפטיה ועוד. 

הורים רבים מרגישים את המחירים שגובה השימוש מילדיהם אך לא עוצרים את השימוש או מגבילים אותו משום שלא רוצים שילדיהם יישארו מחוץ לקבוצת השווים שלהם. ​

בהרצאה ניתן דגש על הכוח להשפיע כקהילה, שכן השימוש בדיגיטל הינו חברתי ובכך מקשה על כל הורה לבדו להתוות דרך המתאימה לילדו מבלי לקחת בחשבון את מה שקורה אצל חבריו, משפחתו ובבית ספרו.
ההרצאה משלבת שיח בהנחיית המנחה במטרה ליצור תרבות דיגיטלית בכיתה, בשכבה או בבית הספר (תלוי בהרכב הנבחר). יחד, ניצור שיח שמטרתו הגעה להסכמות כיתתיות/שכבתיות לגבי שילוב טלפונים בחיי הילדים. נעלה לדיון נושאים כגון: דחיית שימוש, שימוש בטלפונים פשוטים, הסכמות לגבי שימוש באפליקציות, שיימינג, רשתות חברתיות ועוד.

Family Quality Time
Family Cheering

סדנאות:
הורים וילדים משנים את הכללים

הורים רבים עסוקים בניהול נושא המסכים מול ילדיהם. בבתים רבים העיסוק בזמן מסך, בתכנים על המסך או בהשגת הקשב של הילד הינם שיח יומיומי. למרות שהנושא הינו מנת חלקם של רבים, לא פעם הורים וילדים מתקשים לנהל שיח פתוח ופורה על הנושא.

מטרת סדנאות הורה-ילד בעידן דיגיטלי  הינה לתת כלים ולאפשר שיח הדדי בין הורים לילדים בנושא כה טעון. לפי גיל הילדים מוצעות פעילויות קצרות המלוות בדיון אשר פותח סוגיות חשובות ומותאמות לפי גיל הילדים.

ליווי צוותים חינוכיים

בתי ספר רבים עסוקים בתכנים דיגיטליים המשפיעים על חיי הילדים בבית ספרם: התעמרויות, שיימינג, קבוצות ווטס אפ ועוד. הנושא רחב ונוגע לכל שכבות האוכלוסיה ולכל המגזרים.

מטרות ליווי צוות בית הספר כוללות: הקניית ידע על השפעות הדיגיטל על ילדי בית הספר, העשרת כלים חינוכיים להתמודדות, עיצוב נהלי בית הספר בכל הנוגע לתרבות דיגיטלית, התנעה וליווי תהליכים משמעותיים הנוגעים לחיים הדיגיטליים של הילדים והמורים בבית הספר. 

 

Ready for School
bottom of page