top of page

הספקטרום האוטיסטי – בין תיאוריה לפרקטיקה

הקורס דן בהכרות נרחבת עם הספקטרום האוטיסטי בפן התיאורטי, בפן הפרקטי ובמה שביניהם.

מטרת הקורס הינה העמקת הידע המקצועי בנוגע להתפתחותה של הלקות, אבחונה והשפעותיה על הסתגלותו של הפרט בהיבטים שונים: חברתית, קוגניטיבית ותקשורתית.

הקורס מצייד בכלים הנוגעים לשילוב ילדים על הספקטרום, הכרות המערך הטיפולי ועבודה עם הורים.

הקורס מתאים לצוותים חינוכיים וטיפוליים.

bottom of page